Saturday, August 20, 2011

“Phút nhìn lại mình” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

“Phút nhìn lại mình” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | MediaFire Links | Direct Links

Phút nhìn lại mình

Posted: 20 Aug 2011 10:03 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Tác giả: Spencer Johnson. Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. Đây là cuốn sách mà bạn chỉ đọc trong một giờ nhưng giá trị của nó có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống! "Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy [...]

Phát triển kỹ năng lãnh đạo – Creating success

Posted: 20 Aug 2011 10:03 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Tác giả: John Adair. Dịch giả: Bích Nga. Lan Nguyên. Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. Phát triển kỹ năng lãnh đạo chỉ cho bạn thấy có năm cấp độ lãnh đạo, bao gồm: Cấp độ 1: Chức vị (Mọi người đi theo bạn vì họ [...]

0 comments:

Post a Comment